# نیلوفر

زندگی....

  میزی برای کار کاری برای تخت تختی برای خواب خوابی برای جان جانی برای مرگ مرگی برای باد بادی برای سنگ این بود زندگی؟!!!!!؟؟!!...!!!؟     حسین پناهی.....   ادامه مطلب
/ 17 نظر / 6 بازدید