ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست...

ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست

حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست؟

 

مردم دیده، زلطف رخ او، در رخ او

عکس خود دید، گمان برد که مشکین خالیست

 

می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش

گرچه در شیوه گری هر مژه اش قتالیست

 

ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر

وه که در کار غریبان عجبت اهمالیست

 

بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد

که دهان تو در این نکته خوش استدلالیست

 

مژده دادند که برما گذری خواهی کرد

نیت خیر مگردان! که مبارک فالیست

 

کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد؟

حافظ خسته، که از ناله تنش چون نالیست

                                 

                                                                            ((حافظ))

/ 2 نظر / 92 بازدید
سینا

So Nice [گل]